.

خادم فرهنگ تدبر در قرآن هستم. بی‌تعصب، مطالعه و تحقیق می‌کنم
و با جسارت، نظر تحقیقی خود را ارائه می‌دهم و گاهی به مصلحت، ساکت می‌شوم.
اما دروغ نمی‌گویم و سخنی را که باور ندارم، بر زبان نمی‌آورم.
سخت محتاج لطف خدای بزرگ هستم.

«علی صبوحی طسوجی»

.

.

حجة الاسلام علی صبوحی

خادم فرهنگ تدبر در قرآن هستم. بی‌تعصب، مطالعه و تحقیق می‌کنم و با جسارت، نظر تحقیقی خود را ارائه می‌دهم و گاهی به مصلحت، ساکت می‌شوم. اما دروغ نمی‌گویم و سخنی را که باور ندارم، بر زبان نمی‌آورم. سخت محتاج لطف خدای بزرگ هستم.

«علی صبوحی طسوجی»

.

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟