.

بسم الله الرحمن الرحیم

خادم فرهنگ تدبر در قرآن هستم. بی‌تعصب مطالعه و تحقیق می‌کنم و با جسارت، نظر تحقیقی خود را ارائه می‌دهم و گاهی به مصلحت، ساکت می‌شوم. اما دروغ نمی‌گویم و سخنی را که باور ندارم، بر زبان نمی‌آورم. سخت محتاج لطف خدای بزرگ هستم.

«علی صبوحی طسوجی»

حجة الاسلام علی صبوحی

کانال شنوتو علی صبوحی طسوجیکانال بله علی صبوحی طسوجیکانال آپارات علی صبوحی طسوجیصفحه اینستاگرام علی صبوحی طسوجیصفحه توییتر علی صبوحی طسوجی

کانال شنوتو علی صبوحی طسوجیکانال بله علی صبوحیکانال آپارات علی صبوحیصفحه اینستاگرام علی صبوحیصفحه توییتر علی صبوحی

.