علی صبوحی طسوجی

.
.

تدبر در سوره مبارکه زمر از خرداد ماه تا مرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار شده است.

پیوند کوتاه: