علی صبوحی طسوجی

تدبر در سوره مبارکه زمر

تدبر در سوره مبارکه زمر از خرداد ماه تا مرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار شده است.

پیوند کوتاه: