علی صبوحی طسوجی

تدبر در سوره مبارکه نور

تدبر در سوره مبارکه نور در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در مسجد قاسم بن الحسن علیهماالسلام واقع در بزرگراه شهید محلاتی تهران برگزار شده است.

پیوند کوتاه: