علی صبوحی طسوجی

.
.

تدبر در سوره مبارکه نور در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در مسجد قاسم بن الحسن علیهماالسلام واقع در بزرگراه شهید محلاتی تهران برگزار شده است.

پیوند کوتاه: