علی صبوحی طسوجی

دوره تخصصی مهارتی سطح دو تدبر

دوره تخصصی مهارتی سطح دو تدبر در قرآن کریم از تیر ماه سال ۱۳۹۹ در ساختمان مؤسسه تدبر کلام وحی تهران در حال برگزاری است.

پیوند کوتاه: