علی صبوحی طسوجی

دوره تخصصی مهارتی سطح یک تدبر

دوره تخصصی مهارتی سطح یک تدبر در قرآن کریم را می‌توانید به‌صورت جلسات تفکیک‌شده دریافت کنید:

پیوند کوتاه: