علی صبوحی طسوجی

دوره تربیت مربی سطح یک تدبر – سال ۱۳۹۴

دوره تربیت مربی سطح یک تدبر در قرآن کریم در سال ۱۳۹۴ را می‌توانید در ادامه به صورت به‌صورت جلسات تفکیک‌شده دریافت کنید:

پیوند کوتاه: