علی صبوحی طسوجی

.
.

دوره تربیت مربی سطح یک تدبر در قرآن کریم در سال ۱۳۹۴ را می‌توانید در ادامه به صورت به‌صورت جلسات تفکیک‌شده دریافت کنید:

پیوند کوتاه: