علی صبوحی طسوجی

.
.

دوره مهارت‌های تدریس تدبر در قرآن کریم را می‌توانید به‌صورت جلسات تفکیک‌شده دریافت کنید:

پیوند کوتاه: