علی صبوحی طسوجی

.
.

دوره سطح چهار تدبر در قرآن کریم (سوره‌های مجادله تا تغابن) چهارمین سطح از دورۀ شش‌سطحی آموزش تدبر در سوره‌های حزب مفصل قرآن کریم است و از مهرماه تا آذرماه ۱۳۹۶ در مسجد خیر خیابان ۱۷ شهریور تهران برگزار شد. در این دوره بیش از ۱۵۰ نفر از خواهران و برادران شرکت کردند.

مجموع شش سطح این دوره، از دی‌ماه سال ۱۳۹۳ در منطقه ۱۷ تهران آغاز شد و تا تابستان سال ۱۳۹۷ ادامه یافت.

پیوند کوتاه: