علی صبوحی طسوجی

.
.

دوره سطح پنج تدبر در قرآن کریم (سوره های نجم تا حدید) از دوره‌های شش‌سطحی تدبر در قرآن کریم طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ با مشارکت جمعی از فرهنگیان منطقۀ ۱۸ تهران برگزار شد. سطح پنج این دوره طی دی ماه ۱۳۹۶ تا فروردین ماه ۱۳۹۷ در تهران، خیابان وحدت اسلامی، حسینیۀ آقای لولاچیان برگزار شده است.

پیوند کوتاه: