علی صبوحی طسوجی

.
.

دوره‌های مهارتی با هدف آموزش مهارت تدبر برگزار می­‌شود. مخاطب این دوره، با روش تدبر به­‌طور کامل آشنا می­‌شود و مهارت طی مراحل و رعایت اصول و اجرای قواعد تدبر را به دست می­‌آورد. این دوره در یک مقطع ۸۰ ساعتی برگزای می­‌گردد.

دورۀ مهارتی ترم یک

عنوان

دورۀ مهارتی ترم دو

این دوره از تیر ماه سال ۱۳۹۹ در ساختمان مؤسسه تدبر کلام وحی تهران برگزار شده است.

عنوان

پیوند کوتاه: