علی صبوحی طسوجی

.
.

مجموعه صوتی-تصویری

دوره آموزش تخصصی تدبر - سطح 1

حزب مفصل (سوره‌های انشقاق تا ناس)

برای استفاده بیشتر از انوار هدایتی قرآن کریم، نگاه منسجم به سوره‌های قرآن کریم نقشی اساسی دارد و نیل به این مهم جز از شاهراه تدبّر (دریافت پی‌درپی آیات هر سوره که به فهم منسجم آن سوره منتهی می‌گردد) امکان‌پذیر نیست.
این اثر، مجموعه‌ی کامل آموزش تدبر قرآن کریم سطح یک (سوره‌های مبارکه انشقاق تا ناس) توسط حجت الاسلام و المسلمین علی صبوحی طسوجی است؛ که در راستای آن هدف مهم آماده شده است.
شما قرآن‌آموز محترم با دیدن و شنیدن کامل این مجموعه، علاوه بر آشنایی با معنای واژگان کلیدی و ترجمه تدبّر و دسته‌بندی درونی هر سوره، با آموزش تدبری ۳۱ سوره از قرآن کریم به صورت تخصّصی به همراه توضیحات کاربردی و بیان اهداف هدایتی آشنا می‌شوید.

دوره آموزش تخصصی تدبر - سطح 2

حزب مفصل (سوره‌های مزّمّل تا مطفّفین)

این اثر، مجموعه‌ی کامل آموزش تدبر قرآن کریم سطح دو (سوره‌های مبارکه مزّمّل تا مطفّفین) توسط حجت الاسلام و المسلمین علی صبوحی طسوجی است.
شما قرآن‌آموز محترم با دیدن و شنیدن کامل این مجموعه، علاوه بر آشنایی با معنای واژگان کلیدی و ترجمه تدبّر و دسته‌بندی درونی هر سوره، با آموزش تدبری 11 سوره از قرآن کریم به صورت تخصّصی به همراه توضیحات کاربردی و بیان اهداف هدایتی آشنا می‌شوید.

دوره آموزش تخصصی تدبر - سطح 3

حزب مفصل (سوره‌های طلاق تا جن)

این اثر، مجموعه‌ی کامل آموزش تدبر قرآن کریم سطح سه (سوره‌های مبارکه طلاق تا جن) توسط حجت الاسلام و المسلمین علی صبوحی طسوجی است.
شما قرآن‌آموز محترم با دیدن و شنیدن کامل این مجموعه، علاوه بر آشنایی با معنای واژگان کلیدی و ترجمه تدبّر و دسته‌بندی درونی هر سوره، با آموزش تدبری 8 سوره از قرآن کریم به صورت تخصّصی به همراه توضیحات کاربردی و بیان اهداف هدایتی آشنا می‌شوید.

تدبر در سوره نور

فرایند تثبیت فرهنگ عفاف در جامعه

این اثر، مجموعه‌ی کامل آموزش تدبر سوره مبارک نور توسط حجت الاسلام و المسلمین علی صبوحی طسوجی است؛ که در راستای آن هدف مهم آماده شده است.
شما قرآن‌آموز محترم با دیدن و شنیدن کامل این مجموعه، علاوه بر آشنایی با معنای واژگان کلیدی و ترجمه، تدبر و دسته‌بندی درونی سوره، با آموزش تدبری سوره‌ی نور به صورت تخصّصی به همراه توضیحات کاربردی و بیان اهداف هدایتی آن آشنا می‌شوید.

دوره تربیت مربی

دوره‌ی تربیت مربی تدبر در قرآن کریم، توسط حجت الاسلام علی صبوحی طسوجی.

موشن گرافی ۱۲ سوره از قرآن کریم

ویژه کودک و نوجوان

این مجموعه شامل موشن گرافی (گرافیک متحرک) ۱۲ سوره از سوره‌های مبارکه‌ی قرآن کریم (سوره‌های قریش، فیل، همزه، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، مسد، توحید، فلق و ناس) است و معارف بلند سوره‌ها را با نگاه تدبری و با زبان هنر به عنوان یکی از کارآمدترین ابزار و روش‌های آموزشی تربیتی به مخاطبین کودک و نوجوان انتقال می‌دهد.

خطبه فدکیه

برای تهیه‌ی این مجموعه‌ها به
فروشگاه قرآن و زندگی مراجعه فرمایید.
پیوند کوتاه: