علی صبوحی طسوجی

.
.
 

می‌توانید از طریق فرم زیر، اقدام به ارسال پیام کنید. لطفاً پرسش علمی و درخواست برگزاری برنامه را فقط از طریق صفحات اختصاصی آن‌ها در بخش «پل ارتباطی» ارسال کنید و تنها برای ارسال سایر پیام‌ها، از این صفحه استفاده کنید.

 
پیوند کوتاه: