علی صبوحی طسوجی

تدبر یک امر قلبی و باطنی نیست

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟