علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۳/۳ | تدبر در سوره بقره – جلسه ۴۰ (مجازی)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟