علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۳/۱۳ | جلسه نوزدهم دوره تدبر مرکز مهارتهای بیان تفسیر

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟