علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۳/۲۰ | جلسه بیستم دوره تدبر مرکز مهارتهای بیان تفسیر

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟