علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۳/۲۲ | جلسه چهل و یکم تدبر سوره بقره (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟