علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۳/۲۲ | تدبر در خطبه دوم نهج البلاغه – جلسه اول (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟