علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۳/۲۹ | تدبر در خطبه دوم نهج البلاغه – جلسه دوم (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟