علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۴/۴ | جلسه بیستم و بیست و یکم دوره سطح یک مهارتی تدبر (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟