علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۴/۳ | جلسه آخر دوره تدبر مرکز مهارت های بیان تفسیر

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟