علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۴/۵ | تدبر در خطبه دوم نهج البلاغه – جلسه سوم (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟