علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۴/۵ | جلسه چهل و سوم تدبر سوره بقره (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟