علی صبوحی طسوجی

نمایی از سوره فتح (سوره قتال با کافران و مشرکان)