علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۴/۱۸ | جلسه اول دوره سطح دو مهارتی تدبر (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟