علی صبوحی طسوجی

شناخت معروف و منکر در قرآن – جلسه اول – ساعت دوم