علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۴/۱۹ | تدبر در خطبه دوم نهج البلاغه – جلسه چهارم (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟