علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۴/۲۶ | جلسه چهل و پنجم تدبر سوره بقره (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟