علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۵/۱ | جلسه دوم دوره سطح دو مهارتی تدبر (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟