علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۵/۲ | تدبر در خطبه سوم نهج البلاغه – جلسه دوم (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟