علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۵/۲ | جلسه چهل و ششم تدبر سوره بقره (پخش زنده)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟