علی صبوحی طسوجی

تدبر در سوره بقره – جلسه چهل و هفتم

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟