علی صبوحی طسوجی

تدبر در نهج البلاغه – خطبه سوم – جلسه دوم

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟