علی صبوحی طسوجی

با اینکه به برتری علی علیه السلام اذعان داشتند اما حکومت را به دیگری سپردند!

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟