علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۵/۳۰ | جلسه پنجاهم تدبر سوره بقره (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟