علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۵/۳۱ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه اول)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟