علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۱ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه دوم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟