علی صبوحی طسوجی

عدالت جز با نگاه جهانی قابل تحقق نیست

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟