علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۲ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه سوم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟