علی صبوحی طسوجی

آیا می خواهیم مثل یهودیان آرمان های کتاب خدا را ضایع کنیم؟

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟