علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۳ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه چهارم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟