علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۴ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه پنجم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟