علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۶ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه هفتم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟