علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۷ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه هشتم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟