علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۸ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه نهم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟