علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۹ | جلسات هیات قرآن و ولایت در دهه محرم – تدبر در خطبه غدیر (جلسه دهم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟