علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه غدیر – بحش نهم (۹ محرم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟