علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه غدیر – جلسه دهم (۱۰ محرم)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟