علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۶/۱۳ | جلسه یازدهم تدبر خطبه غدیر (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟